Gå til hovedindhold

Praktiske oplysninger

Alt hvad der er godt at vide om STU i NÆSTVED

Indhold

  Alle unge og voksne har ret til at være trygge og at være en del af fællesskabet. At blive mobbet, at blive udskilt fra fællesskabet er en traumatiserende oplevelse for alle uanset alder. STU i Næstved tolererer ikke mobning.

  Hvad er mobning, og hvordan skal vi forstå mobning?

  Unge og voksne kan være hårde ved hinanden. De driller og udfordrer hinanden. Når drillerierne bliver vedvarende, når tonen bliver grovkornet og når en ung eller voksen bliver udelukket fra fællesskabet, så er der tale om mobning.

  Mobning er et gruppefænomen. Mobning forudsætter mere end blot et offer og en mobber, nemlig tilskuere eller medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

  • Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller
  • Mobning kan være en måde at skabe et fælleskab på, når det ikke lykkes at samles i fællesskaber om andre emner / aktiviteter
  • Uanset om mobningen foregår via digitale medier eller i andre fora, kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte individer
  • Mobning er det synlige tegn på, at der er en ubalance i den sociale sammenhæng den unge/voksne indgår i.

  På STU i Næstved arbejder vi med inkluderende fællesskaber. Det betyder at der skal være plads til forskellighed. Plads til alle unges og voksne  forskellige interesser, kompetencer, styrker og udfordringer.

  Plads til at vi ser forskellige ud, kommer med forskellige baggrunde, og lever forskelligt. Vi har samme værdi som menneske. Samme ret til at være trygge og en del af fællesskabet.

  6.juni 2024. 

  Retningslinjer omkring ferie uden for planlagt feriekalender på STU.   

   

  1. Først skal det være efter aftale med os som STU, vi skal have sagt ja til at det er okay at eleven afholder ferie udenfor normal feriekalender.  

   

  1. Dernæst er der ydelsesdelen. Som modtager af uddannelseshjælp er eleven berettiget til ferie med ydelse når eleven har modtaget uddannelseshjælp i sammenhængende 12 måneder. Har borger ikke dette, vil det være ferie uden ydelse. En ferie periode må højest vare to uger. 

    

  1. Hvis ferien ligger uden for den normale feriekalender skal Camilla Østerby Hardø cohar@naestved.dk fra CAM have besked herom. Camilla sidder med alle vores STU-elever indtil de har et år tilbage af deres STU. Hvis det er en anden sagsbehandler som skal have informationen, skal Camilla nok videresende den til rette vedkommende.  

   

  1. CAM/jobcenteret vil meget gerne vide hvis eleven påtænker at rejse ud af landet. De har oplevet nogle gange at borgerne bliver stoppet i lufthavnen i stikprøvekontrol og så er det vigtigt at det er noteret at borger afholder ferie, så der ikke bliver mistanke om bedrageri. 

  På tredje år af STU i Næstved holdes udslusningsmøde. Her er der fokus på en god og sikker overgang og hjælp videre efter endt uddannelse.

  12 måneder inden afslutning påbegyndes arbejdet med den unges ressourcepapir, hvor funktionsniveau, støttebehov m.m. beskrives. Senest 6 måneder inden afslutning af STU i Næstved, skal der være en plan for forløbet efter STU.

  Efter STU kan den unge f.eks. fortsætte i jobcenterforløb, arbejde på særlige vilkår eller i beskyttet beskæftigelse (hvis den unge er pensionsafklaret).

  For de unge, hvor der er et uddannelses- eller beskæftigelsesperspektiv i det ordinære system, planlægges forløb i den retning.

  Den unge må gerne medbringe egen computer, smartphone eller andet. Hvis der er brug for at låne en computer, stiller STU i Næstved den til rådighed. Opkobling er på Næstved Kommunes internet.
  Adgang er personlig og via Uni Login.

  Vi bruger IT som en integreret del af undervisningen. Vi har adgang til forskellige online platforme.

  Alle unge på STU i Næstved får en kontaktperson.

  Kontaktpersonens funktion er at skabe sammenhæng i uddannelsens indhold for den unge, koordinere med forældre/pårørende/bosted og informere om, hvordan det går med den unge på uddannelsen.

  Kontaktpersonen sørger også for at vejlede omkring beskæftigelse- og uddannelsesmuligheder og for samarbejde med UU-vejleder omkring den unge.

  Vi opbevarer medicin forsvarligt både i låst / ulåst skab og evt. på køl. Det er udelukkende det relevante personale, som håndterer medicinen.

  Vi må kun give den type medicin og i den mængde, som står på medicinkort (lægens anvisning fra Fælles Medicinkort (FMK)). Når medicin er givet, kvitteres på medicinseddel med dato, tid og initialer. Ændring af medicinhåndtering og medicindosering overleveres udelukkende skriftligt.

  Vi har uddannet en medicinfaglig medarbejder, som tjekker den opbevarede medicin og medicinsedler, og som personalet kan sparre med.

  Hvis du overvejer at gå på STU i Næstved, så kan du komme i praktik inden. Det kan være en hel uge, tre dage eller en enkelt dag. Det er gennem UU-vejleder, at en aftale om praktik bliver lavet.

  Sammen med dig laver vi et skema, så du kan prøve at være med, ligesom hvis du gik på STU.

  Når du har været i praktik, bliver der skrevet en praktikevaluering, som sendes til din UU-vejleder.

  Vi kan arrangere transport til praktik efter aftale.

  STU i Næstved er den unges ungdomsuddannelse.

  En del af en STU i Næstved er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, hvorfor forældrenes rolle er en anden og mere tilbagetrukket end i grundskolen. 

  Som udgangspunkt er der et møde om året med den unge, kontaktlærer, UU-vejleder, uddannelsesleder og forældre.

  På tredje år er der et møde 6 måneder før afslutning.

  Det der planlægges og gennemføres i dagligdagen er med udgangspunkt i de mål og beskrivelser, der ligger på eleven i forløbsplanen og evt. andre beskrivelser.

  Kommunikationen omkring dette foregår mellem personale, elev og evt. UU-vejleder.

  Vi opfordrer til, at eleverne ikke kontaktes i undervisningstiden. Det forstyrrer den unge og holdet. 

  Når den unge starter på STU, vil vi gerne have mulighed for at udveksle oplysninger og kommunikere med f.eks. bosted, praktiksteder m.m.

  Det kan handle om medicin, særlige behov og andre væsentlige oplysninger.
  Vi vil også gerne kunne tage billeder og video og bruge dem i undervisningen, hjemmeside og i tryksager.

  Hvis den unge er under 18 år, skal samtykket gives af forældre/pårørende/værge.
  Over 18 år kan den unge selv give samtykke.

  Erklæring om samtykke kan når som helst trækkes tilbage.

  Hvis du er syg, så skal du ringe til din kontaktperson på STU i Næstved.
  Fravær som er kendt aftaler du med din kontaktperson blandt andet.

  Buskørsel til og fra STU er en mulighed, hvis det i forbindelse med visitationen er vurderet, at du ikke selv kan komme frem og tilbage. Det er din kontaktperson på STU, som står for at tilmelde de unge til kørsel.

  Hvis der er enkeltstående afbud om morgenen f.eks. på grund af sygdom, så skal den unge eller forældre/pårørende selv sørge for at meddele det til din kontaktperson på STU.

  Unge som selv kan køre eller tage bussen, har ret til kørselsgodtgørelse (Rejsekort), hvis der er over 11 km hver vej til uddannelsesstedet. Godtgørelsen gælder den billigste transportform.

  En gang om året inviterer UU-vejlederen til opfølgningsmøde. Her deltager den unge, UU-vejleder, kontaktperson og forældre/pårørende og evt. sagsbehandler og andre ressourcepersoner.

  På mødet evalueres den unges mål med uddannelsen. Målene er skrevet i forløbsplanen. Der er både personlige, sociale og faglige mål.

  På mødet aftales, om nye mål skal opstilles, og hvad der særligt skal være fokus på i den næste periode.

  Når den unge fylder 18 år, er der mulighed for at få uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp søges online i jobcentret tidligst 14 dage før den unge fylder 18 år.

  Den unge må gerne have fritidsarbejde ved siden af STU i Næstved og tjene op til 24.000,- kr. om året uden at blive modregnet.

  Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler omkring ferie. Spørg sagsbehandler i jobcentret om det.

  Der er ikke mulighed for at få SU.